По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Художественная литература


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Araz Məmməd : "Mən özüm bilirəm nəçiyəm, nəyəm!"
Kitabda müxtəlif şair və yazıçıların ustad şair Məmməd Arazın şeirləri haqqında fikirləri verilmişdir.
Şərif Əziz : "Molla Nəsrəddin" necə yarandı
Əməkdar elm xadimi, professor Əziz Şərifin (1895-1988) "Molla Nəsrəddin" necə yarandı monoqrafiyasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və yaradıcılığının birinci dövründən (1869-1906) bəhs olunur.
Həbibbəyli İsa (baş redaktor) : “Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası
“Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası” – Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının, bütün mollanəsrəddinçilərin çoxcəhətli ədəbi-ictimai fəaliyyətinin ensiklopedik kitabıdır. Kitab Azərbaycanda konkret bir ədəbi məktəb haqqında yazılmış birinci ensiklopediyadır.
Mirzəzadə Reyhan : A.S.Qriboyedov: şair-diplomat
Kitabda A.S.Qriboyedovun həyatı və yaradıcılığı haqqında oxuculara ətraflı məlumat verilmişdir.
Şirəliyeva Günay : Asim Yadigarın yaradıcılıq yolu
Kitabda şair Asim Yadigarın çoxşaxəli və zəngin yaradıcılığına nəzər salınır, onun şeirləri, poemaları, dram əsərləri təhsilə cəlb olunur. Şairin yaradıcılığındakı əsas mövzular, onların bədii təqdim üsulları araşdırılır.
Eyvazlı Həsənəli : Azərbaycan dramaturgiyasında ədəbi şəxsiyyət məsələləri
Kitabda müasir ədəbiyyatşünaslıqda mövcud olan və geniş yayılan tarixi-müqayisəli və tarixi-tipoloji, elmi-nəzəri metodlarına və problematik təhlil üsullarına istinad edilmişdir. Ədəbi-nəzəri fikrin söykəndiyi bədii təhlilə istinad etməklə ümumiləşdirmələr aparmağa üstünlük verilmişdir.
Babaxanlı Gülbəniz : Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, H.Cavidin Ev Muzeyinin direktoru Gülbəniz Babaxanlının bu monoqrafiyası dahi şairimiz H.Cavidin yaradıcılığına həsr olunmuş məqalə və monoqrafiyaları elmi təhlil obyektinə çevirir.
Həşim Əli : Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan
Monoqrafiyadan Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi nəsrin inkişaf yolu izlənmiş, tarix, müasir gerçəklik və yazıçı mövqeyi konteksindən yanaşaraq tarixi mövzulu roman, povest və hekayələrdə dövr, hadisələr və şəxsiyyətlər problemi tədqiq olunmuşdur. Eyni zamanda mövzusunu Naxçıvan həyatından alan və süjet xəttinin müəyyən məqamlarında Naxçıvan tarixindən bəhs edən əsərlərdə Naxçıvan tarixinin müxtəlif dövrlərinin əski məsələləri müvafiq tarixi mənbələrlə müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir.
Həbibbəyli İsa : Azərbaycanın böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadə
Kitabda Azərbaycanın böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və fəaliyyəti haqqında məlumat verilmişdir.
Turan Azər : Cavidnamə
Azər Turanın təqdim olunan bu kitabında Hüseyn Cavidin ömür yolu, yaradıcılığının tarixi, elmi, ədəbi, teoloji qaynaqları və s. araşdırılır.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11