По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Художественная литература


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Caferli Muharrem : Aşk konulu Azerbaycan halk hikayelerinin şiirsel yapısı
Monografik bir inceleme olan bu kitap, Azerbaycan muhabbet, aşk destanlarının poetikasının araştırılmasına yöneliktir. Muhabbet destanlarının kaynağı, genel türk destancılık geleneğindeki yeri, kendine özgü folklor metni gibi oluşumu, tipler sistemi ve poetik üslubi özellikleri, bu çalışmada çağdaş bilimsel teorik ilkeler temelinde araştırılmıştır.
Bəydilli Cəlal (tərtib edən) : Atalar sözü
Kitabda Azərbaycan atalar sözlərinin toplanması və nəşri sahəsində yüz ildən artıq bir dövr ərzində göstərilən zəngin fəaliyyətin başlıca nəticələri əhatə olunur. Kitabın sonuna yazılı qaynaqlardan seçmə atalar sözləri əlavə edilibdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Bayatılar
Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2015-ci il sentyabrın 29-da Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində ahıllar arasında "Əzizim vətən yaxşı..." mövzusunda bayatı müsabiqəsi keçirib. Müsabiqədə ahıllar vətənə məhəbbət, sədaqət, xoşbəxtlik duyğularını vəsf edən bayatıları bədii qiraət etməklə öz istedad və qabiliyyətlərini nümayiş etdiriblər. Kitabçada müsabiqə iştirakçılarının bədii qiraət etdikləri bayatılar toplanıb.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi  : Dede Korkut Bilgi Şöleni
Kitapta kadim ve muhteşem abidemiz olan Kitabi Dede Korkut destanı ayrı ayrı yönlerden araştırılmışdır.
Yurdoğlu Elxan : Eynəli bəy Sultanov və folklor
Kitab görkəmli ədib Eynəli bəy Sultanovun folklorşünas kimi fəaliyyətinə həsr olumuşdur. XIX əsrin sonlarından başlayaraq şifahi xalq ədəbiyyatına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan E.Sultanov həm folklor toplayıcısı, həm tərcüməçisi, həm təbliğatçısı kimi şöhrət qazanmışdır. Həmçinin folklorşünaslıq elmi baxımından bir sıra maraqlı mülahizələr irəli sürmüşdür.
Caferli Muharrem : Folklor ve etnik-milli şuur
Kitapta Nahçıvandan derlenen halk kültürü malzemesi esas alınarak; folklorun milli kültür içindeki yeri, kültürel kimliğin oluşmasındakı rolü ve asıl önemlisi vatan ve millet sevgisinin, milli şuurun şekillenmesine katkısı inceleniyor.
Yurdoğlu Elxan : Folklorda janr daxilində janr (Naxçıvan örnəkləri əsasında)
Naxçıvan regionu özünün şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərinin zənginliyi ilə seçilir. Bu mənəvi xəzinənin özünəməxsus cəhətlərindən biri də budur ki, bir janrın içərisində digər bir folklor janrına da rast gəlmək mümkündür. Monoqrafiya da məhz bu mövzuya həsr olunub.
Rzayeva Çinarə : Hüseyn Cavid və folklor
Monoqrafiyada mütəfəkkir romantik ədibimiz Hüseyn Cavidin yaradıcılığının folklor qaynaqları təhlil olunur, onun əsərlərində folklor nümunələri, motivləri və obrazlarından istifadə məqamları və üsulları araşdırılır, müvafiq təhlillər aparılır.
Əlizadə Samət (tərtib edən) : Kitabi - Dədə Qorqud
Kitabda dilimizin, ədəbiyyatımızın, dastan yaradıcılığımızın tarixini öyrənməkdə böyük əhəmiyyətə malik Dədə Qorqud iki variantda - orijinala tam uyğun və müasirləşdirilmiş şəkildə verilmişdir.
Səfərov Yusif : Naxçıvan aşıq ədəbi mühiti
Monoqrafik tədqiqat olan bu kitab Naxçıvan aşıq mühitinin araşdırılmasına həsr edilmişdir. Monoqrafiyada aşıq sənətinin yaranışı, Naxçıvanda çox az da olsa toplanması, tədqiqi və nəşri barədə verilmiş yığcam məlumatdan sonra bölgənin aşıq mühiti, onun ustad sənətkarlarının yaradıcılığı və ifaçı aşıqları haqqında məlumat verilir.
1 - 2 - 3