По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Художественная литература


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Əliyev İsmayıl : "Divanü Lüğət-İt-Türk"də atalar sözləri
Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü Lüğət-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir. Kitabda, həmçinin atalar sözlərinin mahiyyəti, yaranması, məqsədi "Divanü Lüğət-İt-Türk"də yer alan "sav"ların - atalar sözlərinin xüsusiyyətləri, onların Naxçıvanda işlənilən atalar sözləri ilə qarşılaşdırmaları da öz əksini tapmışdır.
İmanlı Akif : Araz vadisinin oykonimləri
Kitab Naxçıvan çevrəsi, yaxud Araz vadisi oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələlərini əhatə edir. Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır Vilayətinə daxil olan Aralıq və Qaraqayonlu bölgələrinin oykonimlərinin leksik tərkibi müəyyənləşdirilərək, onların etimoloji təhlili verilir və yaranma yolları şərh edilir.
İmanlı Akif : Arpaçay oykonimləri
Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars vilayətinə daxil olan Arpaçay ilçə oykonimlərinin mənşəyi, struktur və qrammatik xüsusiyyətləri izah edilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası
Dörd dildə (Azərbaycan, türk, ingilis, rus dillərində) tərtib olunmuş "Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası" Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 151 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Atlasda 250 xəritə və hər xəritə üçün yazılmış xüsusi şərhlə yanaşı, ekspedisiya müddətində informatorlarla söhbət zamanı çəkilmiş, həmçinin müasir Naxçıvanı, onun mənzərələrini və etnoqrafiyasını əks etdirən şəkillər, atlasın tərtibində istifadə olunmuş proqram, tədqiq olunmuş yaşayış məntəqələrinin və müsahibəyə cəlb olunmuş informatorların siyahısı, informatorların səsi yazılmış kompakt disk və s öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı
Proqram Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrinin materialları əsasında tərtib olunmuşdur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti
Sistemli şəkildə və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq ilk dəfə nəşr olunan "Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti" müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənməyən, yaxud leksik baxımdan fərqlənən, fonetik tərkibcə daha çox dəyişikliyə uğrayan sözlər əsasında tərtib olunmuşdur. Lüğətdə beş minə yaxın söz və ifadə toplanmışdır.
Əliyeva Nuray : Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri
Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin rayon şivələri fonetik və qrammatik cəhətdən əhatəli şəkildə, Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələri, qohum dillərin dialektləri, klassiklərin əsərləri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.
Muxtaroğlu Əbülfəz : Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrinin leksikası
Kitabda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə aid söz və terminlər, sənət-peşə terminləri, Şahbuz rayonu şivələrinin leksik-semantik xüsusiyyətləri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Maqsudov Elbəyi : Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi məsələləri
Metodik vəsait ana dilimizin tədqiqi və tədrisi məsələlərinə həsr edilmişdir. Vəsaitdə Azərbaycan dilinin müxtəlif bölmələrinin daha mükəmməl mənimsədilməsi, tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, yazılı və şifahi nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları elmi-metodik şəkildə geniş şərh edilmişdir.
Maqsudov Elbəyi : Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası
Monoqrafiyada ali məktəblərin filologiya fakültələrində Azərbaycan və türk dilinin müqayisəli tədrisi imkanları araşdırılmış, türk dili ilə əlaqələrdən, qarşılaşdırmalardan istifadə etməklə Azərbaycan dilinin müxtəlif bölmələrinin daha mükəmməl mənimsədilməsi, tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları elmi-metodik şəkildə geniş şərh edilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4