По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Сельское хозяйство


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Hacıyev Sahib : Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti
Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında keçirilən torpaq islahatlarının hüquqi və ekoloji məsələləri haqqında qısa məlumat verilərək, Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi amillərdən ərazinin relyef, geoloji, geomorfoloji quruluşu, iqlim, hidroloji, hidrogeoloji şəraiti, bitki, heyvanlar aləmi, antropogen təsir və b. öyrənilmişdir.
Hacıyev Sahib : Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi
Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında keçirilən torpaq islahatlarının hüquqi və ekoloji məsələləri haqqında qısa məlumat verilərək, Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi qiymətləndirilməsinin nəzəri, metodiki və metodoloji məsələləri öyrənilmişdir. Burada həmçinin torpaqları ərazidə eko-coğrafi qiymətləndirmək üçün torpaq fondundan müasir istifadə vəziyyəti, coğrafi yayılması, ehtiyat mənbələri, münbitliyinin pozulmasına təsir edən mənfi təbii və antropogen amillər və onların aradan qaldırılması yolları da tədqiq olunmuşdur.
Hüseynov Xəzər : Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı(1924-2014-cü illər)
Monoqrafiya Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar respublikasında kənd təsərrüfatının 90 ildə keçdiyi inkişaf yolunun tədqiqinə həsr olunub. Əsərdə muxtar respublikanın kənd təsərrüfatının inkişafı problemləri, əldə etdiyi naliyyətlər, ayrı-ayrı dövrlərdə məruz qaldığı tənəzzülün xüsusiyyətləri və onun baş verməsi səbəbləri zəngin statistik materiallardan, müxtəlif dövrlərdə nəşr olunmuş tarixi əsərlərdən, dövrü mətbuatdan, arxiv sənədlərindən və s. mənbələrdən istifadə edilməklə ətraflı şərh olunmuşdur.
Hacıyev Sahib, Mirzəli-Ağatağı Günel : Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq mühitinin qorunması problemləri
Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq mühitinin qorunması problemləri haqqında məlumatlar verilir. Burada torpaqların mühiti öyrənilməklə təsərrüfatların dəqiq ixtisaslaşdırılması üçün inzibati rayonlarda təbii-torpaq kadastr yarımrayonlarına ayrılmış və gələcəkdə Naxçıvan MR-də torpaqlardan mədəni-təbii bitkilər altında daha səmərəli istifadə etmək üçün istiqamətlər göstərilmişdir.
Əliyev Elçin : Naxçıvan Muxtar Respublikasının aqrar inkişafı statistik göstəricilərdə və rəsmi sənədlərdə
Kitabda müstəqillik illərində muxtar respublikada kənd təsərrüfatının bütün sahələrində qazanılmış dinamik inkişaf təhlil edilmişdir.
Əmirov Rəşadət, Hacıyev Sahib : Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu
Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu haqqında məlumatlar verilir. Bu xəritədə torpaqların tipi, yarımtipi və növ müxtəliflikləri dəqiq göstərilmiş və gələcəkdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqlardan mədəni-təbii bitkilər altında daha səmərəli istifadə etmək üçün istiqamətlər göstərilmişdir.
Şəkuri Bəhruz, Mərdanlı Akif : Naxçıvanda Muxtar Respublikasının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoloji durum, ekosistemlər və onlara təsir edən ekzogen və antropogen amillər, torpaq örtüyü, genetik torpaq tiplərinin səciyyəsi, erroziya prosesinin onlara təsiri monoqrafiyada öz əksini tapmışdır.