By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dramaturgiyasında ədəbi şəxsiyyət məsələləri  
Author:  Eyvazlı Həsənəli
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Məktəb
Page count: 180
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Kitabda müasir ədəbiyyatşünaslıqda mövcud olan və geniş yayılan tarixi-müqayisəli və tarixi-tipoloji, elmi-nəzəri metodlarına və problematik təhlil üsullarına istinad edilmişdir. Ədəbi-nəzəri fikrin söykəndiyi bədii təhlilə istinad etməklə ümumiləşdirmələr aparmağa üstünlük verilmişdir.
Number of readings: 19