Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Əliyev Oruc : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur
Əliyev Nail : 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə
Bu kitab xalqımızın həyatında baş vermiş soyqırımlar və deportasiya dövrlərində soydaşlarımızın faciələrindən, düçar olduqları müsibətlərdən söhbət açır
Əliyeva Nuray : Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri
Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin Şahbuz rayon şivələri fonetik və qrammatik cəhətdən əhatəli şəkildə, Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələri, qohum dillərin dialektləri, klassiklərin əsərləri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Burada şivənin dialekt və şivələrimizlə oxşar və fərqli cəhətləri öz əksini tapmışdır
Əfəndi Rasim : Azərbaycan incəsənəti
Kitabda qədim, orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış görkəmli memarlıq abidələri, təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri araşdırılır, incəsənətimizin zəngin ənənənələri hərtərəfli şərh edilir
Əliyev İlham ( redaksiya heyətinin sədri ) : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
Kitabda ölkənin təbiətini, əhalisini, iqtisadiyyatını, tarixini, elmini, incəsənətini və digər mühüm aspektlərini səciyyələndirən fundamental ensiklopedik məlumatlar verilmişdir
Əsgərli Zərifə : Azərbaycan nəsri antologiyası
Kitabda XIX əsr Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Abbasqulu ağa Bakıxanov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadənin nəsr əsərlərindən nümunələr verilmişdir
Əsgərli Zərifə : Azərbaycan nəsri antologiyası
Kitabda XIX əsr Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhət Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlının nəsr əsərlərindən nümunələr verilmişdir
Əsgərli Zərifə : Azərbaycan nəsri antologiyası
Kitabda 1920-1930-cu illər Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Məmməd Səid Ordubadi, Seyid Hüseyn, Qantəmir, Tağı Şahbazi Simürğ, Hacıbaba Nəzərli, Böyükağa Talıblı, Əvəz Sadıq, Əli Vəliyev, Ənvər Məmmədxanlı və İlyas Əfəndiyevin nəsr əsərlərindən nümunələr verilmişdir
Əsgərli Zərifə, Fərzəliyeva Mətanət : Azərbaycan nəsri antologiyası
Kitabda XX əsrin ortaları (1940-1950-ci illər) Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Süleyman Rəhimov, Qılman İlkin, Süleyman Vəliyev, Bayram Bayramov, İsmayıl Şıxlı, Məmməd Aranlı, Sabir Əhmədov, İsi Məlikzadə nəsr əsərlərindən nümunələr verilmişdir
Əsgərli Zərifə : Azərbaycan nəsri antologiyası
Kitabda1960-cı illərdən sonrakı dövr Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Maqsud İbrahimbəyov, Rüstəm İbrahimbəıyov, Anar, Əfqan, Çingiz Ələkbərzadə, Fərman Kərimzadənin nəsr əsərlərindən nümunələr verilmişdir
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10